82.แบบฟอร์มต่าง ๆ 

1.-ใบสมัครกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน

2.-หนังสือขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต

3.-หนังสือแจ้งสมาชิกเสียชีวิต

 4.-หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกกองทุน

5.-หนังสือแจ้งโอนสมาชิกระหว่างศูนย์ประสานงาน

6.-ใบตอบรับเข้าร่วมเป็นศูนย์ประสานงาน

7 หนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุน

8.-หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสวัสดิการ

9.-หนังสือเชิญชวนเป็นศูนย์ประสานงาน

10.-หนังสือขอรับเงินคืนค่าเบี้ยประกันชีวิต

11.หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ

อ่าน 0 ครั้ง
นายราชสัน  ธิสุทอน ชื่อ - นามสกุล
หัวหน้าคอมพิวเตอร์ฯ ตำแหน่ง
26-11-2561 ลงวันที่