รับสมัครสมาชิกรอบเดือนสิงหาคม 2563

รับสมัครสมาชิกรอบเดือนสิงหาคม 2563 ระยะเวลาคุ้มครอง 180 วัน 

เบี้ยรับสมัคร อยู่ที่ 1140 บาท

กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน 
18/2 ถนนทัศนปทุม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 042190287

เยียมชมทั้งหมด