ระเบียบ

1.การใช้จ่ายและเก็บรักษาเงินของกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน พ.ศ.2562
2.ศูนย์ประสานงาน กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน พ.ศ.2562
3.การเรียกเก็บเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตรายปีสมาชิกกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน พ.ศ.2562
4.เงินค่าสมัคร เงินค่าเบี้ยประกันชีวิต และสิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิกกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน พ.ศ.2562
5.วิธีปฏิบัติในการส่งเงินค่าสมัครและค่าเบี้ยประกันชีวิตให้กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน พ.ศ. 2562
6.การจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะหรือประโยชน์อื่นทำนองเดียวกันให้แก่กรรมการ เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดที่ทำประโยชน์ให้กองทุนฯ พ.ศ. 2562


กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน 
18/2 ถนนทัศนปทุม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 042190287

เยียมชมทั้งหมด